OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Šárka Syrová, IČ: 69995249 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.dox-box.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese https://www.dox-box.cz. a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Vymezení pojmů

“Prodávající” je provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Současně je Prodávající podnikatel, který Kupujícímu dodává zboží.

„Kupujícím“ se rozumí jakýkoli zákazník internetového obchodu www.dox-box.cz. Platná právní úprava rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který není spotřebitel.

 „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.

“Příjemce Zboží” je Kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které Kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

“Uzavření smlouvy” – Objednávka Kupujícího učiněná na stanoveném formuláři umístěném na webových stránkách je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s návrhem (Objednávkou) Kupujícího (Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího – akceptací); od tohoto okamžiku mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti
„Objednávka“ znamená návrh kupní smlouvy učiněný Uživatelem jako Kupujícím.
„Potvrzení Objednávky“ znamená závazné Potvrzení Objednávky učiněné Provozovatelem jako Prodávajícím.

“Zboží” nebo také “Dox-box” se pro účely těchto VOP rozumí zboží (produkt) vystavené v internetovém obchodě www.dox-box.cz pod názvem „Dox-box“.

“Obsah” – Zboží je tvořeno Obsahem, kterým jsou produkty pro psy. Produkty pro psy mohou být: pamlsky a krmiva. Detailní obsah Zboží není kupujícímu předem znám, musí však vždy obsahovat minimálně 6 kusů produktů, které se vejdou do krabice o velikosti 30x20x10 cm. Minimální hmotnost obsahu je 0,5 kg. Jako dárek mohou být Kupujícímu zaslány kosmetické přípravky nebo hračky psy. Prodávající použije zásadu přiměřenosti, adekvátní hodnoty obsahu a obecné použitelnosti pro všechny velikosti a rasy psů.

“Souhlas s obsahem” Kupující a prodávající se dohodli, že Obsah definovaný v Bodu 2., odst. “Obsah” je postačující pro určení jakosti, druhu a vlastností zboží.

“Předplatné” – Spotřebitel má možnost objednat si zboží jako jednorázovou zásilku nebo jako pravidelnou zásilku - Předplatné. Pokud si zvolí možnost Předplatného, bude mu každé 3 měsíce automaticky zasláno Zboží a to až do okamžiku zrušení Předplatného. Prodávající má možnost předplatné kdykoli zrušit a to použitím odkazu, který je obsažen v každém potvrzovacím emailu. Stejně tak může Prodávající požádat o zrušení předplatného formou emailu na adresu haf@dox-box.cz. Zrušení předplatného je potřeba učinit nejpozději 48 hodin před následující periodou odeslání.

“Upsell” - Kupující má možnost bezprostředně po dokončení nákupu využít navazující nabídky souvisejícího zboží. Toto zboží pak může dokoupit ve zjednodušeném režimu a to pouze potvrzením zájmu o toto zboží. Toto zboží je pak dodáno za stejných podmínek jako prvotní nákup.

“Testovací set zdarma“ - balíček obsahující vzorky pamlsků, váha min. 50g.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

·         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

·         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

·         nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Za Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Uživatelský účet
Vzhledem k charakteru prodávaného Zboží (pouze jeden druh), nepoužívá Prodávající funkci Uživatelského účtu.

 

5. Cena Zboží a platební podmínky

5.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

§  bezhotovostně platební kartou, platebním tlačítkem nebo elektronickou peněženkou prostřednictvím služby GoPay nebo Stripe.

§  dobírkou prostřednictvím zvoleného dopravce.

5.2. Fyzické dodání Zboží lze uskutečnit až po provedení jedné z transakcí uvedených v předchozím odstavci.

5.3. Volbu způsobu platby závazně volí Kupující v Objednávce Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

5.4. Splatnost –Vzhledem k povaze nabídek Zboží uveřejňovaných na stránkách www.dox-box.cz, které musí být v předem určeném období uhrazeny Uživatelem, není v zájmu Provozovatele přijímat opožděné úhrady za zakoupené Zboží. Uživatel a Provozovatel souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou ceny za Zboží je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva Uživatele s Provozovatelem od počátku ruší.

5.5. V případě bezhotovostní platby platební kartou nebo platebním tlačítkem je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6. V případě, že kupující si zvolí možnost "Předplatné", využívá Prodávající k uhrazení Zboží automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře a vyslovením souhlasu s opakovanými platbami se Kupující zavazuje takto hradit cenu zřetelně a jasně uvedenou na objednávce a to po celou dobu trvání Předplatného. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby sjednaná cena Zboží byla každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtována k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání Předplatného.

5.7. V případě, že kupující využije možnosti doukoupit Zboží v režimu 'Upsell' (viz vymezení pojmů), vyslovuje kliknutím na prodejní tlačítko souhlas, aby sjednaná cena Zboží byla vyúčtována k tíži platební karty, kterou byla provedena první úhrada. Tento způsob úhrady je označován jako opakovaná platba na vyžádání.

5.8. Zrušení opakované platby – Kupující může kdykoli zrušit Předplatné a tím i Opakovanou platbu. Pro zrušení předplatného může použít odkaz, který mu bude doručen spolu s potvrzením objednávky. O zrušení může Kupující též požádat prostou formou na emailu haf@dox-box.cz

5.9. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5.11. Testovací set zdarma je vydáván bezplatně. Možnost získat testovací set zdarma je omezena na jeden set na jednoho chovatele. Chovatelem se rozumí osoba, která je majitelem jednoho či více psů. Prodávající si vyhrazuje právo nevydat testovací set v případě, že má podezření že je toto pravidlo porušeno.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž předmětem kupní smlouvy je pravidelné dodávání Zboží po stanovenou dobu, běží tato lhůta ode dne první dodávky Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu elektronické pošty Prodávajícího haf@dox-box.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží odeslal zpět.

6.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (zejména pokud se Zboží již nevyrábí, nelze ho nahradit nebo cena dodavatele se změnila výrazným způsobem). V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

6.8. Na dárky a dárkové kupóny, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové Zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek nebo dárkový kupón, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku a dárkového (slevového) kupónu účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo dárkový (slevový) kupón.

6.9. Právo na odstoupení od Smlouvy Uživatel nemá v případě těchto smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Provozovatele,
d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Uživatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

 

7. Přeprava a dodání Zboží

7.1. Veškeré termíny dodání uvedené v internetové obchodě nebo v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Uživatele v případě zpoždění při dodání Zboží. Dodací lhůty se řídí údaji uvedenými u konkrétního Zboží v internetovém obchodě www.dox-box.cz a e-mailu o Potvrzení Objednávky, přičemž údaj v Potvrzení Objednávky má přednost. Je-li údaj v Potvrzení Objednávky odlišný od údaje uvedeného v internetovém obchodě, má Kupující právo zrušit Objednávku. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu dodání Zboží z provozních či jiných důvodů, o čemž Kupujícího neprodleně informuje na www.dox-box.cz, nebo e-mailem. Kupující má v takovém případě právo na zrušení objednávky, které učiní písemně nebo elektronicky z e-mailové adresy, která byla uvedena v Objednávce.

7.2. Pokud objednané Zboží není skladem, může být Kupující informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím internetového obchodu www.dox-box.cz. Informace o dostupnosti u nabízeného Zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy Kupující objedná Zboží uvedené jako skladem a Prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Kupující kontaktován Prodávajícím.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na možnost částečného dodání Zboží, tímto ovšem není jakkoliv dotčena platnost uzavřené Smlouvy.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího (např. není-li i přes dohodnutý termín Kupující přítomen nebo není přítomna Kupujícím určená osoba starší 18 let nebo Kupující není v době dodání Zboží schopen uhradit Cenu, nebo nevyzvedne-li si Kupující uloženou zásilku apod.) nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, předem Prodávajícímu, a to v plné výši. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5. Zboží je doručováno vždy na Kupujícím uvedenou adresu v Objednávce. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Dodání Zboží je Prodávajícím uskutečněno dle výběru Kupujícího v Objednávce.

Ceny jednotlivých způsobů doručení Zboží jsou uvedeny při objednání Zboží. Změní-li Kupující adresu pro dodání Zboží nebo způsob doručení Zboží přímo u některého z poskytovatelů služeb uvedeného výše v tomto bodě, je výslovně ujednáno, že Prodávající v takovém případě řádně dodal Zboží Kupujícímu v řádném termínu, tj. v souladu s Objednávkou Kupujícího a v souladu s těmito obchodními podmínkami.

7.6. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech – nejdříve následující den po odeslání zásilky a v průběhu běžné pracovní doby a dále podle podmínek objednané přepravní služby Kupujícím.

7.7. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V těchto případech doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby InTime škodní protokol a pořídit fotodokumentaci. Pokud zjistí Kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Kupující poskytuje na dodané Zboží záruku za jakost, a to:

§  u Zboží určeného ke konzumaci (krmiva) do dne spotřeby uvedeného na obalu výrobku,

§  u ostatního spotřebního Zboží v délce 24 měsíců

Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) Zboží.

8.3. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo Zboží poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, nebo přírodními živly, nebo bylo Zboží poškozeno běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na dárky.

8.4. Kupující je povinen bezprostředně po dodání (převzetí) Zboží toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni, kdy Zboží převzal, informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to uplatněním vadného plnění jak uvedeno níže v tomto článku.

8.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

§  má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží,

§  se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

§  je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

§  Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.6. Ustanovení uvedená v čl. 8.4. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

8.7. Datum spotřeby potravin je uvedeno na obalu a Kupující je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika za případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového Zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá Kupujícímu objednané Zboží tak, aby v době zaslání Kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby. Kupujícímu se doporučuje před podáním krmiv důkladně přečíst obsah složení výrobků.

8.8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání: super-granule.cz, Mladoboleslavská 234, Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

8.9. Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením plné kupní ceny Zboží a převzetím Zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky www.dox-box.cz nebo v důsledku užití webové stránky www.dox-box.cz v rozporu s jejich určením.

9.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy haf@dox-box.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Česká potravinářská inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. V souvislosti s registrací nebo užíváním stránek může být Kupující vyzván k poskytnutí Osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon. Užíváním stránek www.dox-box.cz a poskytnutím Osobních údajů Kupující vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

10.2. Odesláním registračního formuláře uděluje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, Provozovateli jako správci Osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených níže.

10.3. Provozovatel zpracovává Osobní údaje po celou dobu platnosti Uživatelského účtu a Registrace Kupující a dále po dobu 5 let od jejich zániku za účelem realizace služeb Provozovatele, realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy při prodeji Zboží, vedení Uživatelského účtu, zařazení do databáze, dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací, využití pro marketingové potřeby Provozovatele a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

10.4. Uživatel je oprávněn písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo na přístup k nim a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

10.5. Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování na základě smlouvy mezi Provozovatelem jako správcem a třetí osobou jako zpracovatelem osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů mohou být Poskytovatelé či jiní dodavatelé Provozovatele, se kterými Provozovatel spolupracuje při poskytování služeb nebo prostřednictvím kterých plní svoje povinnosti z uzavřených Smluv s Kupujícími.

10.6. Po dobu platnosti Uživatelského účtu Kupujícího není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší existující Uživatelský účet Kupujícího. Po zrušení nebo zániku Uživatelského účtu Uživatele je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese Provozovatele kdykoliv.

10.8. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho zákaznickým účtem (přehled Objednávek, potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s Uživatelským účtem Kupujícího jsou zprávami nutnými pro realizaci služeb Provozovatele a po dobu platnosti Uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním Kupující nesouhlasí, vyjádří zdarma svůj nesouhlas kliknutím na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlášením zasílání zpráv na stránkách www.dox-box.cz.

10.9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

·         v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·         v případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

·         v případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

·         v případě doručování prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u Provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto stránky www.dox-box.cz jsou provozovány z České republiky. Tyto Podmínky a užívání stránek www.dox-box.cz se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na stránky www.dox-box.cz ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

13.2. Podmínky a Smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

13.3. Pokud vztah související s užitím stránek www.dox-box.cz nebo právní vztah založený Smlouvou, jež obsahuje tyto Podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak Provozovatel a Uživatel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Smlouva není Provozovatelem archivována a není přístupná. V době Uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.

13.6. Kontaktní údaje Prodávajícího:
adresa pro doručování: super-granule.cz, Mladoboleslavská 234, Praha 9

adresa elektronické pošty: haf@dox-box.cz
telefonní spojení : +420 778 453 450